Realizowane projekty

Realizowane projekty

Bezpłatne kursy zawodowe - podsumowanie projektu (projekt zakończony)

Projekt zakończony w roku 2006

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach realizował projekt pt. „Nowy zawód szansą dla odchodzących z rolnictwa”.

Projekt składał się z 26 edycji kursów zawodowych. Kwota przeznaczona na realizację Projektu w pełni pochodzi z EFS.

Zakres tematyczny kursów obejmuje następujące zawody i zagadnienia: stolarz budowlany, murarz, mała przedsiębiorczość, bukieciarstwo, blacharz samochodowy, monter instalacji wodno-kanalizacyjnej, spawacz, fryzjer, barman, operator wózków widłowych, krój i szycie, kosmetyczka, sprzedawca i obsługa kasy fiskalnej. W przypadku niektórych zawodów zajęcia teoretyczne zostały wzbogacone o warsztaty praktyczne oraz moduł zawodowego języka angielskiego, który miał na celu zwiększenie szans na podjęcie pracy na rynku europejskim. Natomiast w ramach modułu nazwanego „aktywny na rynku pracy” zostały poruszone zagadnienia z zakresu psychologii oraz problematyki rynku pracy. Kurs przedsiębiorczości został uzupełniony o zajęcia z zakresu wykorzystania komputera w miejscu pracy.

Realizacja kursów została zaplanowana etapowo. Pierwszy etap przypadł na wiosnę 2006 r., a kolejne dwa etapy na jesień 2006 i wiosnę 2007 r. Beneficjenci Ostateczni nie ponosili żadnych kosztów związanych z udziałem w kursie. W trakcie jego trwania otrzymywali również materiały dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programu kursu oraz drugie śniadanie, mogli także uzyskać zwrot poniesionych kosztów dojazdu. Beneficjentami Ostatecznymi Projektu są rolnicy i domownicy w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 22.12.1990r.) zameldowanymi na terenie województwa małopolskiego, którzy nie ukończyli 55 lat. Osoby te zaliczają się do grup szczególnie narażonych na marginalizację społeczną i ekonomiczną wynikającą z małej mobilności przestrzennej i zawodowej, jak również niskiej dochodowości z tytułu prowadzonej działalności rolniczej. Wykazują także brak nawyków i umiejętności koniecznych do właściwego funkcjonowania w środowisku pracy. Z punktu widzenia projektodawcy jest to bardzo trudna grupa docelowa - trudna ze względu na bariery osobowościowe, brak odpowiedzialności za własne decyzje, konsekwencji i asertywności, co uzewnętrzniło się w trakcie prowadzonego naboru.


W celu dotarcia do jak najszerszej grupy Beneficjentów Ostatecznych Projektu, przeprowadzono szeroką kampanię promocyjno-informacyjną w mediach lokalnych i regionalnych. Obejmowała ona szereg ogłoszeń w prasie codziennej oraz bezpłatne ogłoszenia w czasopismach branżowych, jak również emisje spotów radiowych i reklam planszowych w telewizji. Promocja odbywała się również poprzez akcję ulotkową i plakatową. Ulotki i plakaty rozprowadzane były na terenie całego województwa małopolskiego poprzez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego oraz Urzędy Gmin. Było to możliwe dzięki podpisaniu umów o współpracy w zakresie promocji realizowanego Projektu. Duże znaczenie miało również zaangażowanie się proboszczów poszczególnych parafii, którzy nieodpłatnie informowali społeczność wsi o proponowanych przez nas formach kształcenia. Akcja rekrutacyjna była prowadzona również poprzez ogłoszenia na naszej stronie internetowej www.modr.pl, na portalu internetowym ośrodków doradztwa rolniczego www.odr.net.pl (w części poświęconej MODR Karniowice) i internetowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej (poświęconej MODR). W trakcie realizacji Projektu ukazały się w „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Krakowskiej” i „Doradcy” artykuły, w których podsumowywano dokonania oraz zachęcano do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

Docelowo Projekt zakładał przeszkolenie 355 beneficjentów ostatecznych, w tym 160 kobiet i 195 mężczyzn.

Proces rekrutacyjny pokazał, iż najbardziej chętne do kontynuowania edukacji poprzez kursy zawodowe są osoby z wykształceniem średnim. W świetle projektu jest to grupa najbardziej mobilna i aktywna.

Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy umożliwiające nabycie konkretnych umiejętności: wśród mężczyzn - operator wózków widłowych i spawacz, wśród kobiet - bukieciarstwo i fryzjerstwo. Ich wybór świadczy o podejmowaniu nowych wyzwań, gdyż najczęściej zakres tematyczny kursów był dotąd Beneficjentom obcy. Wynika to również z zapotrzebowania rynku pracy na pracowników o takich właśnie kwalifikacjach. Beneficjenci uznali, iż zaproponowany przez MODR rodzaj wsparcia zdecydowanie odpowiada ich potrzebom.

Zdecydowana większość kursantów korzystała z tego typu szkoleniowego wsparcia ze środków UE po raz pierwszy. Z przeprowadzonej wśród uczestników ankiety wynika, iż najczęstszymi motywami zapisania się na kurs była chęć zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji, a w efekcie podjęcie pracy z zakresu kursu.

Zaproponowana przez nas w Projekcie forma wsparcia była dla rolników czymś zupełnie nowym. Do tej pory rolnicy najczęściej korzystali z wsparcia, które przynosiło im korzyści w krótkim okresie czasu i nie wymagało od nich wkładu własnej pracy i czasu. Dlatego też na początku podchodzili do tego z pewną rezerwą. Decyzja o wzięciu udziału  szkoleniu zwłaszcza, gdy kurs miał trwać kilka miesięcy, a zajęcia planowane były w trybie szkolnym (od poniedziałku do piątku) przychodziła z trudem. Uczestnicy nie mieli również pewności, czy po zakończonym szkoleniu uda im się podjąć pracę w nowym zawodzie. W trakcie kursów ich nastawienie ulegało zmianie, zobaczyli przed sobą nowe możliwości, uwierzyli w siebie i swoje możliwości. W ich głowach rodziły się pomysły, jak mogą wykorzystać to, czego się nauczyli. Dodatkowym efektem były przyjaźnie, jakie narodziły się między kursantami. Zakończenie pierwszego etapu Projektu, zadowolenie uczestników, sprawiło, iż coraz więcej osób chciało wziąć udział w kolejnym etapie. Często decydowali się na uciążliwe dojazdy nawet po kilkadziesiąt kilometrów wiedząc, że zdobyte umiejętności mogą umożliwić im podjęcie pracę poza rolnictwem i tym samym poprawię warunków życia.

Docierają do nas sygnały od osób, które zakończyły szkolenia, iż odbyty kurs przyniósł im różnorodne korzyści. Wykorzystali zdobyte umiejętności i podjęli zatrudnienie w wyuczonym zawodzie, niektórzy zdecydowali się na kontynuację nauki w obranym wcześniej kierunku.

Przeprowadzając analizę rezultatów miękkich poprzez badanie ankietowe na rozpoczęcie i zakończenie kursu, stwierdzono wzrost samooceny kursantów, odkrycie nowych umiejętności, utwierdzenie w przekonaniu, że warto coś zmienić w sowim życiu. Kursanci deklarowali, po czym udowadniali swoją postawą, że są ludźmi pracowitymi, dokładnymi, punktualnymi, a więc posiadają cechy cenione przez pracodawców.

Mamy nadzieję, iż w przyszłości projekty skierowane do rolników będą uwzględniać ten niezbędny element psychologiczny tak, aby w ślad za przekwalifikowaniem zawodowym szły też szkolenia w zakresie komunikacji społecznej i zdolności interpersonalnych. Takie działania w perspektywie na pewno przyczynią się do poprawy życia mieszkańców wsi i zmiany struktury zatrudniania w sektorze rolniczym.

Beata Kosińska-Zachariasz, Katarzyna Gwiżdż