Realizowane projekty

Realizowane projekty

Szkolenia dla rolnik闚 w zakresie cross-compliance w wojew鏚ztwie ma這polskim – podsumowanie projektu

Szkolenia realizowane przez konsorcjum w sk豉dzie Ma這polskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego-lider Projektu oraz Ma這polski O鈔odek Doradztwa Rolniczego i Ma這polsk Izb Rolnicz. Umowa nr.00004-6900-FA1900350/11.

W Polsce od 1 stycznia 2009 roku  wysoko嗆 przyznawanych p豉tno軼i bezpo鈔ednich oraz niektórych  innych p豉tno軼i  uzale積iona jest od spe軟ienia przez rolników okre郵onych wymogów wynikaj帷ych z zasady wzajemnej zgodno軼i. Zasada wzajemnej zgodno軼i obejmuje tak瞠 normy Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochron 鈔odowiska, która obowi您uje polskich rolników od 2005 roku. Nie przestrzeganie norm skutkuje zmniejszeniem wysoko軼i wsparcia.

Zasada wzajemnej zgodno軼i dotyczy – przestrzegania minimalnych norm Dobrej Kultury Rolnej, ochrony dzikiego ptactwa oraz siedlisk przyrodniczych i dzikiej fauny i flory, ochrony 鈔odowiska przed zanieczyszczeniami wynikaj帷ymi z prowadzonej w gospodarstwie dzia豉lno軼i, identyfikacji i rejestracji zwierz徠, wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagra瘸j帷y zdrowiu ludzi i zwierz徠 oraz zdrowotno軼i ro郵in jak równie zapewnienia warunków dobrostanu zwierz徠. Szeroki zakres wymaga oraz du瘸 ilo嗆 aktów prawnych wprowadzaj帷ych zasad wzajemnej zgodno軼i powoduje, 瞠 znacz帷a liczba rolników  decyduje si na udzia w bezp豉tnych szkoleniach z tego zakresu. Naprzeciw temu wychodzi  Projekt realizowany przez konsorcjum w sk豉dzie Ma這polskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego-lider wspólnie z Ma這polskim O鈔odkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Ma這polsk Izb Rolnicz. Projekt  spe軟iaj帷y oczekiwania rolników  w  tym zakresie, adresowany jest do rolników i domowników ubiegaj帷ych si o p豉tno軼i bezpo鈔ednie do gruntów rolnych oraz rolników staraj帷ych si o p豉tno軼i w ramach niektórych dzia豉  nieinwestycyjnych  jak p豉tno軼i z tytu逝 naturalnych utrudnie (ONW), p豉tno軼i rolno鈔odowiskowych czy na zalesianie gruntów rolnych. Projekt realizowany jest ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dzia豉nia „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i le郾ictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projektem kieruje zespó sk豉daj帷y si z szefów trzech instytucji tworz帷ych konsorcjum, a organizacyjnie biuro Projektu z kierownikiem na czele. W ramach przygotowa do realizacji Projektu podj皻o ca造 szereg dzia豉 logistycznych, programowych i merytorycznych niezb璠nych do prawid這wego wykonania zadania. Do najtrudniejszych zada zaliczy nale篡: przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu, opracowanie  harmonogramu  szkole i rozpisanie dzia豉 na poszczególne etapy, sporz康zenie wykazu dobrych wiod帷ych gospodarstw w województwie mog帷ych spe軟ia funkcje edukacyjne i wzorcowe dla uczestników szkole w ramach drugiego dnia zaj耩 studyjnych, przygotowanie i uzgodnienie sal wyk豉dowych, opracowanie materiaów szkoleniowych dla rolników, prezentacji multimedialnych oraz certyfikatów i pozosta造ch dokumentów organizacyjnych. Istotnym elementem przygotowa by這 sporz康zenie stosownej ponad 100 osobowej listy wyk豉dowców posiadaj帷ych uprawnienia i figuruj帷ych w rejestrach CDR. Wyk豉dowcy realizuj帷y program szkolenia wywodz si z Ma這polskiego O鈔odka Doradztwa Rolniczego, Ma這polskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Ma這polskiej Izby Rolniczej, Instytutu Techniczno-Przyrodniczego w Krakowie, Urz璠u Marsza趾owskiego Województwa Ma這polskiego i kilku innych instytucji i organizacji. Wyk豉dowcy posiadaj wysokie kompetencje i umiej皻no軼i oraz du瞠 do鈍iadczenie praktyczno- naukowe co powoduje, 瞠 zaj璚ia  zarówno teoretyczne jak i seminaryjne prowadzone s na bardzo wysokim poziomie merytorycznym w sposób interesuj帷y i ciekawy.  Znajduje  to uznanie i odzwierciedlenie w bardzo pozytywnych opiniach uczestników szkole. Celem nale篡tego przygotowania do wyk豉dów kadry Projektu odbyto szereg  konsultacji  bezpo鈔ednich i uzgodnie, przygotowano prezentacje multimedialne, wydrukowano niezb璠ne dokumenty obja郾iaj帷e cele zasadnicze Projektu jak równie przeprowadzono wiele konsultacji e-mailowych i telefonicznych wyja郾iaj帷ych mnóstwo szczególnych przypadków z jakimi spotykaj si rolnicy. Wyk豉dowcy zainteresowani wyja郾ieniem sytuacji nietypowych o które pytaj rolnicy maj mo磧iwo嗆 skonsultowania ich z kierownictwem Projektu, b康 je郵i zasz豉by taka potrzeba równie z ARiMR-em  lub odpowiednim departamentem MRiRW, weterynari czy inn instytucj, której problem dotyczy. Ilo嗆 spraw oraz ich ró積orodno嗆 w województwie ma這polskim wynika ze specyfiki gospodarstw, ich niewielkiej 鈔edniej u篡tków rolnych oraz du瞠go rozdrobnienia st康 konieczno嗆 przygotowania zarówno wyk豉dowców jak i systemu szkolenia na mo磧iwie najwy窺zym poziomie. Przygotowano zatem i opracowano szczegó這wy Program dla zaj耩  teoretycznych prowadzonych w pierwszym dniu szkolenia oraz program dla zaj耩 seminaryjnych realizowanych w drugim dniu.

Podsumowaniem pierwszego dnia szkolenia s zaj璚ia omawiaj帷e system sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodno軼i oraz zasad kontroli. Bogaty i bardzo szeroki zakres programowy szkolenia modulowany jest przez wyk豉dowców uwzgl璠niaj帷ych w swoich wyk豉dach zarówno specyfik rejonu i gminy w której prowadzone jest szkolenie jak i przekrój rodzajowy produkcji rolniczej realizowanej przez uczestników szkolenia. Dodatkowym bardzo pozytywnym elementem  projektu jest to, 瞠 wyk豉dowcy - praktycy- doradcy Ma這polskiego O鈔odka Doradztwa Rolniczego czy Ma這polskiej Izby Rolniczej prowadz cz瘰to szkolenia z wyk豉dowcami -pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie czy Instytutu Techniczno-Przyrodniczego. Wyk豉dy na tym samym szkoleniu zarówno doradców-praktyków jak i pracowników nauki z tytu豉mi doktorów i profesorów bardzo ubogaca i znacz帷o podnosi wymiar merytoryczny szkolenia. Zgodnie z za這瞠niem kierownictwo Projektu w znacz帷ej ilo軼i szkole dokona這 zamiany wyk豉dowców pomi璠zy gminami i powiatami co równie przyczyni這 si do uatrakcyjnienia i podniesienia poziomu szkole ze strony zarówno wyk豉dowców jak i organizatorów. Nowi wyk豉dowcy, osoby dotychczas nieznane rolnikom przyjmowani byli ciep這 i z du膨 sympati, przyczyniaj帷 si jednocze郾ie do realizacji skutecznego systemu kontroli i samokontroli ka盥ego szkolenia. Szczególnie atrakcyjnie i ciekawie realizowane by造 zaj璚ia studyjne w drugim dniu w gospodarstwie rolnym. Zaj璚ia te oprócz ca這軼iowego omówienia tematów z wyk豉dów teoretycznych dawa造 mo磧iwo嗆  udzielania odpowiedzi na pytania, które mog造 nasun望 si rolnikom po pierwszym dniu szkolenia, ponadto prowadz帷y zaj璚ia seminaryjne w gospodarstwie w sposób delikatny jednak konsekwentnie starali si zwróci uwag uczestnikom szkolenia na wyst瘼uj帷e jeszcze w danym gospodarstwie niezgodno軼i. Dokonywano oceny dostosowania gospodarstwa w zakresie spe軟iania wymogów wzajemnej zgodno軼i (cross-compliane) na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej z pierwszego dnia szkolenia.

Rolnicy mieli mo磧iwo嗆  wype軟ienia wzorcowej czek listy dotycz帷ej dostosowania swojego gospodarstwa do wymaga cross-compliance oraz przedyskutowanie ewentualnych braków i  niedomaga  z wyk豉dowcami  jak i pozosta造mi rolnikami.

Wyk豉dowcy w trakcie zaj耩 seminaryjnych prezentowali i uczyli stosowania nowoczesnych przyrz康ów i urz康ze do wykrywania, mierzenia lub okre郵ania niektórych parametrów, wska幡ików i zagro瞠 wyst瘼uj帷ych w danym gospodarstwie. Prezentowano laserowe dalmierze, detektory gazów, pehametry oraz inne przyrz康y i urz康zenia pomiarowe stosowane do monitorowania sytuacji i zagro瞠 zarówno w produkcji zwierz璚ej jak i ro郵innej. Wszyscy rolnicy uczestnicy szkole zabezpieczeni byli w odzie ochronn co mia這 szczególne znaczenia w obiektach zwi您anych
z produkcj zwierz璚 szczególnie hodowl 鈍i.

Rolnicy-uczestnicy szkole otrzymali od organizatorów materia造 szkoleniowe oraz stosownie opisane teczki z przyborami do pisania. Ka盥y uczestnik korzysta równie z serwisu kawowego oraz  pe軟ego obiadu, otrzyma zwrot kosztów dojazdu zgodnie z taryf komunikacji publicznej. Na zako鎍zenie ka盥ego szkolenia odbywa這 si jego podsumowanie i wr璚zenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.

W ramach realizowanego Projektu planowane jest przeprowadzenie 陰cznie w dwóch etapach 170 szkole dla 3.400 beneficjentów przy czym raczej liczba ta b璠zie nieco wy窺za, gdy ju dzi wida 瞠 ilo嗆 ch皻nych w wielu przypadkach jest wy窺za ni zak豉dane 20 osób na ka盥ym szkoleniu. Organizatorzy staraj  si optymalnie organizowa nabór i nie dopuszcza do szkole wi璚ej osób ni jest planowane w Projekcie, ale niestety s sytuacje gdzie trudno jest idealnie wycelowa w przyj皻 liczb 20 uczestników i w niektórych przypadkach organizatorzy szkole po konsultacjach z kierownictwem Projektu dopuszczali do udzia逝 w szkoleniu jedn czy dwie osoby wi璚ej. Ma這polskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego jako Lider Projektu odpowiada za realizacj ca這軼i zadania z przypisanymi mu w umowie konsorcjum zadaniami szczegó這wymi. Umowa konsorcyjna  przewiduje równie zadania dla pozosta造ch dwóch uczestników konsorcjum to jest Ma這polskiego O鈔odka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Ma這polskiej Izby Rolniczej.
W ramach  podzia逝 Ma這polski O鈔odek Doradztwa Rolniczego  odpowiada za organizacj szkole w powiatach Bochnia, D帳rowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa, Miechów, My郵enice, Nowy S帷z, O鈍i璚im, Proszowice, Tarnów, Wadowice i Wieliczka, natomiast Ma這polska Izba Rolnicza zadanie realizuje w pozosta造ch powiatach to jest Brzesko Okocim, Chrzanów, Kraków, Nowy Targ, Olkusz, Sucha Beskidzka oraz  Tatrza雟ki.

Podkre郵i nale篡 bardzo du瞠 zaanga穎wanie w realizacj Projektu wszystkich jego organizatorów i wykonawców na ka盥ym etapie przygotowania, przebiegu i podsumowania.
 Na szczególne s這wa podzi瘯owania zas逝guj bezpo鈔edni organizatorzy szkole. Osoby wnosz帷e szczególny wysi貫k i wk豉d w zorganizowanie prawid這wego naboru beneficjentów, przygotowanie i zabezpieczenie sal wyk豉dowych z odpowiednim sprz皻em audiowizualnym. Uzgodnienie i odpowiednie przygotowanie do prezentacji gospodarstwa rolnego, uzgodnienie we w豉軼iwym czasie zabezpieczenia 篡wieniowego, zorganizowanie transportu i przejazdów uczestników na zaj璚ia w pierwszym dniu szkolenia jak i zaj璚ia seminaryjne, odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia stosownej dokumentacji, a na zako鎍zenie szkolenia jego podsumowanie, wr璚zenie certyfikatów i stosownych dokumentów. To w豉郾ie organizatorzy zas逝guj na szczególne s這wa uznania i podzi瘯owania w imieniu wszystkich beneficjentów szkolenia i kierownictwa Projektu.

Ilo嗆 szkole w poszczególnych powiatach uzale積iona jest od ilo軼i beneficjentów korzystaj帷ych z dop豉t bezpo鈔ednich. Najwi璚ej szkole przewidziano w powiatach Nowy S帷z, Tarnów i Kraków, a najmniej w Chrzanowie co wynika i wi捫e si ze specyfik i struktur spo貫czno-gospodarcz poszczególnych powiatów. Nale篡 podkre郵i, 瞠 wszyscy rolnicy z województwa ma這polskiego maj prawo uczestniczy w szkoleniu bez wzgl璠u w jakim powiecie jest ono organizowane. Wykluczeni z udzia逝 w szkoleniach cross-compliance realizowanych w Ma這polsce s tylko rolnicy z innych województw.

 

Jan Boczkowski - Kierownik Projektu

Opracowanie na podstawie materiaów szkoleniowych dla rolników pt.”Szkolenia w zakresie cross-compliance w województwie ma這polskim”. Kraków, 2013. Karniowice, 27.02.2014 r.