Rozwój Obszarów Wiejskich

PROW 2007 - 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zadaniem EFRROW, ustanowionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnocie, uzupełniająca politykę rynkową i politykę wspierania dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólną politykę rybołówstwa. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich jest podstawą do opracowania Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 Czytaj więcej »

Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna, obok jednolitego rynku i warunków makroekonomicznych ma decydujący wpływ na funkcjonowanie polskiego rolnictwa i wsi. Wobec wyzwań związanych z nowymi oczekiwaniami konsumentów europejskich, globalizacją oraz presją wynikającą z uwarunkowań WTO, konieczne staje się właściwe ukierunkowanie pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

 Czytaj więcej »

Renty strukturalne

Od 25 czerwca 2008 r. powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków na renty strukturalne ze środków nowej perspektywy finansowej 2007-2013. Jest to pierwsze działanie uruchomione w ramach PROW 2007-2013. Każdy kto spełnia warunki, może złożyć dokumenty.

 Czytaj więcej »

Zalesianie gruntów rolnych

Z dniem 1 sierpnia 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników na zalesianie gruntów rolnych, finansowane ze Schematu I - Zalesianie Gruntów Rolnych. Jest to kolejne, uruchomione działanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Czytaj więcej »

Grupy Producentów Rolnych

Coraz żywiej ruszają działania w ramach PROW 2007-2013.Od 25 czerwca 2007 roku ruszyły renty strukturalne a od 16 lipca 2007 wchodzi kolejne działanie to jest wsparcie dla grup producentów rolnych. O ile nowe renty strukturalne są mniej korzystne w stosunku do edycji lat 2004-2006, o tyle wsparcie dla grup producentów rolnych będzie bardziej przyjazne z uwagi na kilka pozytywnych zmian.

 Czytaj więcej »

PROW 2007-2013

Już wkrótce spodziewamy się, że ruszy kolejne działanie w ramach PROW 2007-2013, „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kolejnymi działaniami wchodzącymi w życie będą „Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 Czytaj więcej »

Ułatwienie startu młodym rolnikom

„Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest kolejnym działaniem objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a finansowanym z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie to było realizowane w ramach SPO 2004-2006, a obecnie będzie kontynuowane, lecz na nieco zmienionych warunkach wynikających z doświadczeń płynących z przebiegu wdrażania tej pomocy w latach ubiegłych.

 Czytaj więcej »

Doradztwo dotyczące działań objętych programem Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zgodnie z zapisami rozporządzenia (projektem) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz doradzania odnośnie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy” rolnicy będą mogli korzystać z doradztwa mieszczącego się w zakresie...

 Czytaj więcej »

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Od 5 czerwca 2008 r. Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania  PROW 2007-2013 „Różnicowanie W Kierunku Działalności Nierolniczej”.

 Czytaj więcej »

Wspólna polityka rolna szansą rozwoju gospodarstw niskotowarowych

Obawy rolników związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej okazały się nieuzasadnione. Sama integracja przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa zarówno w skali makro, ale co istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności również w skali mikro o czym świadczy gospodarstwo Pana Tadeusza Zięby.

 Czytaj więcej »

Zachowanie lokalnych odmian roślin na lata 2007-2013

Przedstawiamy pakiet 6: Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych przysługuje rolnikowi, który uprawia w tradycyjny sposób miejscowe odmiany roślin uprawnych w regionach ich występowania.

 Czytaj więcej »

Rolnicy – uważajcie na „zakaz” podwójnego dofinansowania!!!

Każdy rolnik korzystający ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej musi koniecznie pamiętać, że nie można jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego finansować z dwóch źródeł. Nie można dwukrotnie refundować określonego wydatku ze środków publicznych. Nie istotnym jest tutaj, czy pieniądze pochodzą z UE, czy z budżetu krajowego.

 Czytaj więcej »

Możliwości uzupełniania kwalifikacji zawodowych przez młodych rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki rozszerzył możliwości wydłużenia czasu na uzupełnienie wykształcenia przez „młodych rolników”, którzy skorzystali ze wsparcia w latach 2004-2006.

 Czytaj więcej »

PROW 2007-2013 - działania delegowane

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 przewidziano w sumie 22 działania pomocowe, z których 8 pod nadzorem Agencji będą wdrażały inne podmioty, a mianowicie : Samorządy Wojewódzkie,  Agencja Rynku Rolnego (ARR) i  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

 Czytaj więcej »

Wymogi Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

Wzajemna zgodność (z ang.: cross-compliance), która obowiązuje od 2009 roku w zakresie ochrony środowiska, dobrej kultury rolnej, identyfikacji i rejestracji zwierząt wymaga przestrzegania przez rolników na całym obszarze swojego gospodarstwa ściśle określonych wymogów i norm.

 Czytaj więcej »

Renty strukturalne a nowe kryteria dostępu

Do czasu ukazania się nowych przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania Renty Strukturalne obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007r, Dz. U.nr.109 poz.750. W powyższym rozporządzeniu w & 21 znajdował się zapis nakładający na Prezesa ARiMR obowiązek  podania do publicznej wiadomości do dnia 31.03 danego roku terminu składania wniosków przez rolników. W miesiącu marcu 2009r nastąpiła zmiana przepisów polegająca na  wykreśleniu z & 21 obowiązku podania do 31.03 danego roku przez Prezesa Agencji terminu składania wniosków.

 Czytaj więcej »

Standardy unijne w gospodarstwach rolnych

Wymogi unijne stawiane  gospodarstwom  rolnym wymuszają na producentach nieustanne doskonalenie produkcji  i dostosowanie do unijnych standardów. Dlatego rolnicy ukierunkowują swoją produkcję do panujących  warunków  terenowych. Gmina Ropa posiada sprzyjające warunki do chowu bydła mlecznego ze względu na duży udział trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych i istniejące tradycje w produkcji mleka. W ostatnich latach ,wielu rolników zainwestowało w produkcję mleka, poprzez  powiększenie stada, doskonalenie genetyczne, zakup urządzeń do doju i schładzania mleka.

 Czytaj więcej »

Kontrola beneficjentów działań PROW 2007-2013

Kontrola beneficjentów działań PROW 2007-2013 Na mocy zapisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1975/2006 z 7 grudnia 2006 r., wnioski z działań PROW 2007-2013 o przyznanie pomocy i kolejne wnioski o płatność są sprawdzane w sposób zapewniający skuteczną weryfikację przestrzegania warunków, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc. Służyć temu będą wizytacje w miejscu realizacji projektu (jako uzupełnienie kontroli administracyjnej) oraz kontrole na miejscu. 

 Czytaj więcej »

Małopolskie Partnerskie Warsztaty Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich

Prezentacja do pobrania (Plik 5MB)  Czytaj więcej »

Informacja ARiMR dla Beneficjentów pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” poszkodowanych wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych

Klęski żywiołowe, jakie dotknęły część regionów naszego kraju, a tym samym gospodarstwa i przedsiębiorstwa wielu Beneficjentów pomocy finansowej udzielanej w różnej formie przez ARiMR, niewątpliwie są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

 Czytaj więcej »

Podsumowanie wykorzystania dopłat bezpośrednich w latach 2004-2013

Dopłaty bezpośrednie są jednym z głównych mechanizmów wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone wraz z reformą Mac Sharry’ego w roku 1992. W kolejnych latach system reformowano między innymi oddzielając płatności od wielkości i struktury produkcji. Miało to zachęcić rolników do kierowania się w większym stopniu potrzebami rynku przy podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju gospodarstwa. Ponadto uzależniono uzyskanie dopłat od spełnienia wymogów wzajemnej zgodności. 

 Czytaj więcej »

Podsumowanie realizacji PROW 2007-2013 w Małopolsce

Realizacja PROW 2007-2013 dobiegła końca, a z całego programu obejmującego w naszym kraju łącznie 72 miliardy zł rozliczono do tej pory prawie 74% środków.  Natomiast na dzień 14 marca 2014 zawarte umowy obejmują 94% kwoty zarezerwowanej na realizację programu. PROW 2007-2013 ze względu na bardzo szeroki zakres działań składał się z czterech osi tematycznych a  każda z tych osi była próbą rozwiązania pewnej grupy problemów z jakimi borykają się obszary wiejskie.

 Czytaj więcej »