Menu główne

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - założenia

sir logomix

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju rolnictwa krajów Unii Europejskiej są inwestycje w badania naukowe mające na celu zwiększanie innowacyjności. Innowacje widziane były kiedyś w sposób wąski jako skuteczne wdrażanie nowego rozwiązania technicznego (wynalazku) w praktyce. Obecnie rozumienie tego terminu nieco się zmieniło a innowacją może być praktyczne zastosowanie nowego lub istotnie ulepszonego produktu lub usługi, nowego lub ulepszonego procesu technologicznego, nowego podejścia marketingowego jak i nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych.

W zakresie wdrażania innowacji w sektorze rolno-spożywczym nadal pewnym problemem jest brak wystarczającego przepływu informacji pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami a instytucjami naukowymi. Nowe podejście zakłada, że instytucje naukowo - badawcze, dysponujące odpowiednią kadrą i zapleczem technicznym powinny być naturalnym źródłem nowych pomysłów i idei. Pomysły te muszą być następnie weryfikowane i wdrażane w praktyce przy udziale rolników, doradców i przedsiębiorców czyli praktyków. Cały proces łączył więc będzie wiele środowisk a same innowacje wdrażanie będą raczej sieciowo a nie jak to dotychczas było liniowo. W takim modelu współpracy instytucje naukowe będą otrzymywać pełną informację zwrotną dotyczącą aktualnych potrzeb i problemów.

Takie podejście promować będzie i wspierać w naszym kraju Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) funkcjonująca od 2015 roku w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Zasadniczym celem SIR będzie zaszczepienie sieciowego sposobu myślenia o innowacjach. SIR na poziomie naszego województwa koordynuje Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Cele szczegółowe SIR to:

  1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Cele SIR osiągane będą między innymi poprzez realizację projektów szkoleniowych i aktywizujących w ramach dwuletnich planów operacyjnych (działania 2 i 5).    Rezultatem tych projektów będzie między innymi popularyzacja nowych rozwiązań i prezentowanie innowacyjnego sposobu myślenia.   Ponadto ważnym zadaniem Sieci będzie identyfikowanie potencjalnych partnerów projektów innowacyjnych jak również gromadzenie informacji na temat badań i rozwiązań wartych promowania.

Duże nadzieje wiązane są z grupami operacyjnymi, które będą mogły być finansowane w ramach działania „Współpraca” PROW na lata 2014-2020. Grupa operacyjna będzie łączyć ze sobą różnorodne podmioty (np. jednostki naukowe, rolników, instytucje doradcze itp.) współpracujące w celu rozwiązania konkretnego problemu i wdrożenia rozwiązań. W ramach grupy działać mogą rolnicy czy przedsiębiorcy dążący do rozwiązania na przykład istotnych problemów technologicznych jak również naukowcy czy doradcy.  W przypadku grup operacyjnych w łączeniu partnerów w celu realizacji projektów pomagać mają brokerzy.

W celu ułatwienia wymiany informacji zachęcamy Państwa do zarejestrowania się na stronie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako partnerzy SIR.  Szczegóły dotyczące funkcjonowania Sieci oraz formularz rejestracyjny dla partnerów SIR znajdują się na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pod adresem http://cdr.gov.pl/sir.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących SIR w Małopolsce:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
email: ekonomikaatmodr [dot] pl, tel. +48 12 285 21 13 lub 14,  fax +48 12 285 11 07