Menu główne

Planowany nabór wniosków w ramach działania 5 KSOW

W związku z przygotowywanym naborem na operacje realizowane w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego udzielać będzie informacji partnerom KSOW zainteresowanym przygotowywaniem projektów (prosimy o kontakt poprzez adres email: ekonomikaatmodr [dot] pl).

Nabór realizowany  przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  dotyczyć będzie operacji partnerskich w ramach działania 5 KSOW pod nazwą: „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania Współpraca (…) oraz ułatwianie tej współpracy.”

Działanie co do zasady ma służyć pomocy w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne. W realizowanej perspektywie finansowej duży nacisk położony został na innowacyjność, jako ważny czynnik stymulujący rozwój obszarów wiejskich.  Innowacyjność, przybierająca formy nowych metod pracy, tworzenia nowych produktów i usług oraz dostosowywania sprawdzonych rozwiązań do nowych warunków, stanowi szczególny obszar wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Działanie w ramach którego można przygotowywać projekty obejmuje następujące zakresy tematyczne:

 1. aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
 2. upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich,
 3. upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw,
 4. upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności,
 5. upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
 6. upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt,
 7. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności,
 8. promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
 9. wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie,
 10. wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie,
 11. upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,
 12. upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Projekty w ramach działania 5 KSOW mogą być realizowane w następujących formach:

 1. szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie;
 2. wyjazd studyjny;
 3. konferencja/kongres;
 4. targi/impreza plenerowa/wystawa;
 5. stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;
 6. publikacja/materiał drukowany;
 7. prasa;
 8. audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji;
 9. informacje i publikacje w internecie.

Rejestracja partnerów KSOW i informacje na temat naborów: www.ksow.pl

Rejestracja  partnerów SIR: www.cdr.gov.pl

dn. 5.10.2017 r.