Menu główne

Planowane zmiany w działaniu „Współpraca” PROW 2014-2020

W ramach pilotażowego naboru w działaniu „Współpraca” przeprowadzonego w roku 2017 grupy operacyjne złożyły  łącznie  90 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę sięgającą 340 milionów złotych. Ostatecznie do oceny eksperckiej przekazane zostały 34 wnioski. Nabór pilotażowy przyniósł wiele cennych doświadczeń zarówno dla beneficjentów jak i instytucji zaangażowanych we wdrażanie działania. Niestety niektóre wnioski o przyznanie pomocy zawierały znaczące braki co wydłużyło proces oceny projektów. Kolejny, zasadniczy nabór wniosków planowany jest  na miesiąc wrzesień 2018 roku (według harmonogramu). Do tego czasu do rozporządzenia dotyczącego działania „Współpraca” wprowadzone zostanę zmiany pozwalające na bardziej celowe wykorzystanie środków unijnych.

Zmiana rozporządzenia jest obecnie w trakcie procedowania natomiast warto wspomnieć o kilku istotnych modyfikacjach,  które z dużym prawdopodobieństwem  znajdą się w finalnej wersji. Celem działania  może być opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie między innymi nowych lub udoskonalonych produktów, praktyk, procesów, technologii, ale również w zakresie tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych. Wsparcie krótkich łańcuchów dostaw jest obecnie niezwykle istotne  ponieważ  poprzez ograniczenie liczby pośredników pomiędzy rolnikami a konsumentami przyczynia się do wzrostu dochodów producentów rolnych oraz wpływa pozytywnie na jakość sprzedawanych produktów.  Wsparcie w ramach działania „Współpraca” dotyczyć może łańcuchów dostaw  w których między rolnikiem a konsumentem zaangażowany jest nie więcej niż jeden pośrednik.

Uszczegółowione zostaną zapisy dotyczące kosztów kwalifikowanych. W zakresie dotyczącym kosztów badań możliwy będzie zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi. W ramach projektu wynagradzane będą mogły być osoby  bezpośrednio wykonujące badania w ramach operacji  (w tym osoby zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych).  Możliwe będzie również finansowanie kosztów środków produkcji i usług rolniczych, ponoszonych w związku z prowadzeniem badań.

Istotna zmiana wprowadzona została w zakresie wysokości dofinansowania projektów. Bardziej celowe wydaje się finansowanie większej liczby mniejszych projektów tak więc w kolejnym naborze limit pomocy wynosić będzie 5,5 mln złotych na jednego beneficjenta.   Limit kosztów inwestycji, badań oraz kosztów  bieżących wynosić będzie 5 mln złotych. Koszty ogólne nie mogą przekraczać 0,5 mln złotych.

Aby uniknąć sytuacji gdy składane są wnioski niekompletne zakłada się, że pozostawiane będą bez rozpatrzenia wnioski nie zawierające wypełnionego zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, pozbawione podstawowych załączników (np. opisu składu grupy operacyjnej, statutu itd.) lub wnioski w których  nie zostały wypełnione obowiązkowe pola.  Możliwe jest usunięcie braków w terminie 14 dni od doręczenia wezwania ARiMR, a także złożenie dodatkowych wyjaśnień w toku procedowania wniosku.

Pewne korekty planowane są również w zakresie oceny punktowej wniosków.  

  1. W przypadku gdy w skład grupy operacyjnej wchodzą różne podmioty należące do 4 różnych kategorii przyznawane będą 2 punkty.
  2. Jeżeli w skład grupy operacyjnej realizującej operację dotyczącą tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych wchodzi więcej niż 10 rolników przyznawane będą  2 punkty.
  3. Jeżeli wszyscy przedsiębiorcy, wchodzący w skład grupy operacyjnej, działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa przyznawane będą 2 punkty.
  4. Jeżeli operacja dotyczy tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych przyznawany jest 1 punkt.
  5. Dodatkowe punkty przyznawane będą również w zależności od wartości  projektu:  do 1 mln złotych - 5 punktów,  od 1 do 2 mln złotych – 4 punkty, od 2 do 3 mln złotych – 3 punkty, od  3 do 4 mln złotych – 2 punkty.

 

Na podstawie projektowanych przepisów, stan na dzień  2018/04/11