Menu główne

Nowe akty prawne dotyczące PROW 2014-2020

W styczniu 2017 r. pojawiło się kilka nowych aktów prawnych regulujących wdrażanie PROW na lata 2014-2020.

  1. Z dniem 18 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będąca podstawą prawną całego systemu wsparcia.  
  2. Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
  3. Nowe regulacje dotyczące dokonywania zakupów w ramach niektórych działań PROW na lata 2014-2020 zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.
  4. W odniesieniu do beneficjentów  pomocy technicznej istotna jest nowelizacja  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która weszła w życie w dniu 18 stycznia 2017 r.
  5. Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony został podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW na lata 2014-2020.
    http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Pomoc-Techniczna/Operacje-realizowane-w-ramach-pomocy-technicznej-PROW-2014-2020

dn. 7.03.2017