Menu główne

Nabór wniosków w działaniu PROW 2014-2020 „Współpraca”

Według informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 30 czerwca 2017 roku  do dnia 31 lipca 2017 roku możliwe będzie składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca”.

Podstawą prawną wsparcia na poziomie wykonawczym jest  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Beneficjentami działania „Współpraca” mogą być grupy operacyjne składające się z co najmniej dwóch podmiotów należących do następujących, różnych kategorii:  rolnicy,  właściciele lasów,  jednostki naukowe , przedsiębiorcy,  podmioty świadczące usługi doradcze.

Celem działania grupy jest opracowanie i wdrożenie innowacji w postaci nowych lub znacznie udoskonalonych produktów,  praktyk , technologii, procesów, metod organizacji lub metod marketingowych.  Realizowany projekt musi nawiązywać do produktów objętych załącznikiem numer I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Pomoc w ramach działania „Współpraca” przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 2. zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń i nowej aparatury naukowo-badawczej,
 3. ogólne (na przykład przygotowanie kosztorysów, ocen oddziaływania na środowisko czy projektów budowlanych),
 4. bieżące (na przykład wynajem pomieszczeń, promocja projektu, usługi księgowe, administracja),
 5. badań naukowych,
 6. podatku VAT.

Należy pamiętać, że uwzględnione będą jedynie te koszty, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Pomoc przyznawana jest do wysokości limitu, który wynosi 12 000 000 złotych na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:

 1. kosztów budowy, przebudowy, zakupu maszyn i urządzeń, kosztów bieżących i kosztów badań  limit ten wynosi w sumie 10 000 000 złotych,
 2. kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 2 000 000 złotych.

Pomoc ma charakter refundacji poniesionych kosztów i przyznaje się ją w wysokości do:

 1. 100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących,
 2. 90% kosztów badań,
 3. 50% kosztów działań inwestycyjnych.

Na pierwszy nabór w ramach działania „Współpraca” przeznaczony został łączny limit środków finansowych w wysokości 20 mln euro.

Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku znajduje się na stronie ARiMR:

dn. 31.05.2017