FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w Państwach Unii Europejskich znaczącą rolę Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we wspólnocie jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych, pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji.

System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych założeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia się on do dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich, stwarza na wsi pozarolnicze źródła utrzymania, zwiększa dochody producentów rolnych w szczególności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz zapobiega wyludnianiu się tych terenów.

Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich do rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej, a także ochrony środowiska w skali lokalnej.

Realizowana w Unii Europejskiej polityka jakości daje także pewność jakości konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji. Ze względu na dużą różnorodność produktów wprowadzonych na rynek konsumenci oczekują jasnych wyczerpujących informacji na temat jakości i pochodzenia produktu rolnego lub artykułu spożywczego. Identyfikację i wybór poszczególnych wyrobów ułatwiają Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Wnioski o rejestrajcję Nazwy Pochodzenia, Oznaczenia Geograficznego i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności składa się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona finansowana jest przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków Programu Agrosmak 2 na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej wg umowy numer 9189/BPW/ASMAK/2007-MP/GI/33 z dnia 10 lipca 2007 roku pt . Produkty regionalne ofertą markową gospodarstw agroturystycznych Małopolski.