Wydarzenia

Image descriptionPodsumowanie konkursu Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne na szczeblu wojewódzkim w roku 2017

Podobnie jak w latach poprzednich w roku 2017 przeprowadzony został 10-ty, jubileuszowy Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Małopolsce. Jest on organizowany co roku, według jednolitych zasad w całym kraju przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, Odział w Radomiu. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: Pierwszy etap na poziomie województw a drugi etap na poziomie ogólnopolskim, do którego przystępują zwycięzcy konkursu z etapu wojewódzkiego. Celem corocznego organizowania konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne jest upowszechnienie praktyk rolniczych w zakresie rolnictwa ekologicznego, rozbudzenie zainteresowania rolników gospodarowaniem w sposób zgodny z wymogami rolnictwa ekologicznego oraz zachęta do ich prowadzenia. Niezwykle ważnym celem jest promocja gospodarstw ekologicznych i ich oferty towarowej, popularyzacja w społeczeństwie zdrowej żywności pochodzącej z rodzimych gospodarstw oraz krzewienia nawyków zaopatrywania się w nią na rynkach lokalnych. Nie bez znaczenia jest także podnoszenie świadomości społecznej na temat roli, jaką spełnia rolnictwo ekologiczne w zakresie zachowania różnorodności biologicznej.

Ogłoszenie i upowszechnienie informacji o konkursie oraz zgłaszanie gospodarstw, które do współzawodnictwa przystąpiły w województwie małopolskim, odbywało się za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Do rywalizacji mogły być zgłoszone gospodarstwa ekologiczne, które zgodnie z wymogami regulaminu Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, spełniały kryteria określone jako "pakiet podstawowy” i otrzymały minimum 30 punktów.

Ocena zgłoszonych gospodarstw została dokonana przez Komisję konkursową, powołaną na podstawie zarządzenia Dyrektora MODR w Karniowicach z dnia 27.06 2017 r. [Nr 9/2017].

Do konkursu przystąpiło 10 gospodarstw. Były one oceniane w dwóch kategoriach:

- kategoria "ekologia środowisko”

- kategoria "ekologiczne gospodarstwo towarowe”

Po sprawdzeniu czy zgłoszone gospodarstwa spełniają wymogi formalne, pozwalające na uczestniczenie w konkursie, komisja dokonała oceny merytorycznej gospodarstw poprzez lustrację w terenie i po analizie wyłoniła zwycięzców w obydwu kategoriach. Trzy gospodarstwa w każdej kategorii otrzymały miejsca od I do III w zależności od uzyskanej liczby punktów, a dwa gospodarstwa otrzymały wyróżnienia.

W kategorii "ekologia-środowisko” za najlepsze uznano gospodarstwo Pana Jana Nawieśniaka z Maszkowa w gminie Iwanowice, w powiecie krakowskim, drugie miejsce zajęło gospodarstwo Państwa Anny i Mariana Mruk z Moszczenicy w gminie o tej samej nazwie z powiatu gorlickiego, a trzecie gospodarstwo Pana Ryszarda Kusiaka z Brzezówki w gminie Szczucin. Natomiast wyróżnienia przyznano dla gospodarstwa Pana Mariana Pikula z Radgoszczy w gminie Radgoszcz, w powiecie dąbrowskim oraz gospodarstwo Pana Piotra Kozubskiego z Muszynki w gminie Krynica-Zdrój w powiecie sądeckim.

W kategorii "ekologiczne gospodarstwo towarowe” najlepszymi gospodarstwami zostały kolejno: gospodarstwo Pana Andrzeja Przybycienia z Niezwojowic w gminie Pałecznica w powiecie proszowickim, gospodarstwo Pana Bolesława Bobaka z Zębu w gminie Poronin w powiecie Tatrzańskim i gospodarstwo Pani Anny Brożek-Niemczura z Luszowic w gminie Radgoszcz w powiecie dąbrowskim. Również w tej kategorii wyróżnione zostały dwa gospodarstwa: Gospodarstwo Pana Jana Pupczyka z Regietowa w gminie Uście Gorlickie w powiecie gorlickim i gospodarstwo Pana Stanisława Piwowarczyka z Sąspowa w gminie Jerzmanowice-Przeginia w powiecie krakowskim.

Ogłoszenie wyników konkursu na etapie wojewódzkim i wręczenie nagród jego laureatom i uczestnikom nastąpiło podczas tegorocznej wystawy "Agropromocja 2017”, jaka miała miejsce w dniach 9-10 września w Nawojowej.

Gospodarstwa, które w wymienionych kategoriach zdobyły pierwsze miejsca w konkursie na etapie wojewódzkim, zostały zgłoszone do etapu krajowego, gdzie będą reprezentować województwo małopolskie. Nominacje do konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne rangi ogólnopolskiej, wręczył Laureatom Dyrektor MODR Pan Marek Kwiatkowski. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie krajowym odbędzie się podczas X Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD w Łodzi, w dniach od 13 do 15 października bieżącego roku.

Krótka informacja o gospodarstwach zgłoszonych do konkursu krajowego:

Gospodarstwo Pana Jana Nawieśniaka z Maszkowa jest wielokierunkowym gospodarstwem ekologicznym prowadzącym chów bydła mlecznego drobiu, owoców i warzyw. Produkcja roślinna i zwierzęca jest bardzo dobrze zbilansowana pod względem uzupełninia składników pokarmowych w glebie. Ponadto duże znaczenie przykłada do ochrony gleby poprzez właściwy płodozmian, utrzymanie okrywy roślinnej i stosowanie preparatów opartych o pożyteczne mikroorganizmy a także stosowanie kompostów. Dużą wagę przykłada się w gospodarstwie do utrzymania równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, miedzy innymi przez stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju owadów zapylających oraz fitosanitarnego odziaływania różnych gatunków roślin na siebie, z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat właściwości allelopatycznych roślin. Produkty z gospodarstwa są zbywane głownie w sprzedaży bezpośredniej. Rolnik ma już pokaźną grupę stałych klientów, zaopatrujących się bezpośrednio w gospodarstwie.

Gospodarstwo Pana Andrzeja Przybycienia z Niezwojowic jest nastawione na produkcję warzywniczą. Uprawia się w nim wiele gatunków warzyw. Ponadto gospodarstwo szczyci się certyfikatem ekologicznym Global G.A.P., który jest międzynarodowym system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w park maszynowy do uprawy warzyw, oraz w sortownię, przechowalnię i chłodnię. Warzywa są pakowane do sprzedaży dla dużych sieci handlowych bezpośrednio w gospodarstwie w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu zapewniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Produkty pochodzące z gospodarstwa są sprzedawane między innymi w sieci, „MAKRO” oraz sieci "NATU”.

Wszyscy Laureaci konkursu zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami, a zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali także dyplom nominacji do konkursu krajowego.

W tegorocznym gronie sponsorów nagród dla zwycięzców konkursu znalazły się następujące Instytucje oraz Firmy: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Jednostka certyfikująca COBICO z siedzibą w Przebieczanach, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - Oddział Regionalny z siedzibą w Krakowie, Producent aminokwasowych stymulatorów wzrostu AGRO-SORB® – Biopharmacoteh Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Producent biologicznych środków ochrony roślin BIOCONT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

W imieniu nagrodzonych głos zabrał Pan Jan Nawieśniak dziękując organizatorom i sponsorom za przygotowanie tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu na etapie wojewódzkim oraz za dobrą współpracę Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach z rolnikami.

Jacek Kostuch| Opracowane przez Admin |