Wydarzenia

Image descriptionRolniczy Handel Detaliczny szansą dla małych gospodarstw

2 lutego br. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie nt. Rolniczego Handlu Detalicznego, którego celem było wdrożenie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie sprzedaży żywności przetworzonej przez rolników. Uczestników szkolenia powitał zastępca dyrektora MODR Dominik Pasek.
Wprowadzenie nowej ustawy daje dodatkowe szanse ekonomiczne dla małych gospodarstw a przedstawione najważniejsze zagadnienia sanitarno-prawne, które zostaną poruszone podczas tego spotkania rozwiążą wiele niejasności podkreśliła kierownik ROW Grażyna Poloczek wprowadzając w temat.

Jako pierwsza lek.wet. Agnieszka Zacharzewska, kierownik ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej przedstawiła wymagania weterynaryjne w ramach omawianej działalności. Działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego zwolniona jest z obowiązku sporządzenia projektu technologicznego zakładu. Rolnicy sprzedający żywność wyprodukowaną we własnym gospodarstwie przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej) zobowiązani są do spełnienia wymagań rozporządzenia (WE) nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, określonych w załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). Kolejnym prelegentem był  Piotr Pokrzywa, kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania, WSSE w Krakowie przedstawił wymogi sanitarne jakie rolnicy muszą spełnić chcąc sprzedawać produkty pochodzenia roślinnego. Ostatnie wystąpienie Romana Syski kierownika Działu Postępowań Podatkowych ,Izby Skarbowej w Krakowie było poświęcone kwestii podatkowej.
W ramach rolniczego handlu detalicznego rolnicy mogą sprzedawać żywność wyprodukowaną we własnym gospodarstwie, bez obowiązku płacenia podatku do kwoty 20 tysięcy zł. Po przekroczeniu tego progu  sprzedaż będzie dalej możliwa, ale od uzyskanej nadwyżki trzeba już będzie płacić podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, w wysokości 2% rozliczany w Urzędzie Skarbowym poprzez złożenie stosownych danych na formularzu PIT.
W związku z powyższym sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego wymaga prowadzenia ewidencji sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, odrębnej dla każdego roku podatkowego. Zawierać ona musi najważniejsze informacje: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Ponadto przetwarzanie produktów oraz ich sprzedaż nie może się odbywać przy zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia oraz innych umów z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów w ramach promocji produktów. Rolnicy zamierzający prowadzić RHD zobowiązani są do urzędowej rejestracji co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności.

Wniosek w formie pisemnej należy złożyć do Powiatowego Lekarza weterynarii w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego produkty pochodzenia roślinnego. Wszystkie wykłady wzbudziły ogromną dyskusję wśród zebranych uczestników szkolenia Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rolników zamierzających podjąć działalność jak i doradców.

Anna Tobiasz| Opracowane przez Admin |