Wiadomości

Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór wniosków od 30 marca do 28 kwietnia br.

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie nabór wniosków o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc przyznaje się rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli:

1)  jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

a)  gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami,

b)  nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

- położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
- o wielkość ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,

2)  w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb,

3)  jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

4)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej,

5)  beneficjentowi nie przyznano (lub też przyznano, lecz nie wypłacono) pomocy:

a)  w ramach działań "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętych PROW na lata 2007-2013,

b)  na objęte PROW 2014-2020 operacje typu:
–  "Modernizacja gospodarstw rolnych",
–  "Premie dla młodych rolników",
–  "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie współczynników standardowej produkcji.  Oceny wielkości gospodarstwa można dokonać przy użyciu kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych np. pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/kalkulator-obliczania-wielkosci-ekonomicznej-gospodarstw-so.html

W celu uzyskania wsparcia należy opracować biznesplan zawierający koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w tym:

1)  opis docelowej sytuacji gospodarstwa obejmujący między innymi informacje dotyczące planowanej powierzchni i rodzaju użytków rolnych, struktury produkcji roślinnej i zwierzęcej,   wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz  opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe,

2)  sposobu, w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i o co najmniej 20% w stosunku do wielkości początkowej co jest niezbędne  do uzyskania wsparcia.

Pomoc przyznawana jest w wysokości 60 tys. zł w podziale na raty,
1)  pierwsza rata - w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy,
2)  druga rata - w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy.

Należy pamiętać, że przy ustalaniu początkowej i docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa należy brać pod uwagę tylko użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa:

a)  stanowiące przedmiot własności tego rolnika,
b)  oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi,
c)  dzierżawione z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
d)  które są dzierżawione od innych podmiotów jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:
–  w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz
–  na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
e)  do których temu rolnikowi przyznano w danym roku lub roku poprzedzającym jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,  pomoc finansową w ramach działań obszarowych PROW pod warunkiem,

-  że powierzchnia tych użytków rolnych w roku docelowym nie przekroczy powierzchni użytków rolnych w roku wyjściowym.

Dodatkowo docelowo gospodarstwo w co najmniej 70% powinno składać się z gruntów:
1) stanowiących własność rolnika,
2) oddanych w użytkowanie wieczyste
3) dzierżawionych przez rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajduje się na stronach ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw.html
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

2017/02/28| Opracowane przez Admin |