Wiadomości

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - nabór wniosków

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, poddziałanie 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, objętego PROW 2014-2020. Wnioski można składać od 28 listopada do 29 grudnia 2017 r. do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195).

O pomoc może ubiegać się rolnik aktywny zawodowo. Wsparcie ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (refundacja), w czasie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

•    koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu,

•    składki na rzecz grupy producentów,

•    koszty zakupu specjalistycznych publikacji

•    koszty zakupu pułapek feromonowych, lepowych.

Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy, który wytwarza pro¬dukty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości i który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania Uczestnictwo rol¬ników w systemach jakości żywności, objętego PROW 2007-2013.

W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania Rolnictwo ekologiczne.

Łączna wysokość pomocy nie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.

Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

•    3 200 zł – w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych trady¬cyjnych specjalności oraz kiedy wytwarzane produkty są objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,

•    3 000 zł – w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy wytwarzane produkty są objęte systemem rolnictwa ekologicznego,

•    2 750 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane w ramach integrowanej produkcji roślin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,

•    1 470 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”,

•    2 386 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”,

•    1 700 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty są wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”,

•    2 000 zł – w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty są wytwarzane:

•    zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”,

•    zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”,

•    zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzy¬skanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1. jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który prowadzi produkcję roślinną, na powierzchni:

•    do 5 ha użytków rolnych - przyznaje się 3 punkty,

•    powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 4 punkty,

•    powyżej 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 2 punkty;

2. jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:

•    jednego gatunku – przyznaje się 2 punkty,

•    dwóch gatunków – przyznaje się 3 punkty,

•    minimum trzech gatunków – przyznaje się 4 punkty;

3. jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, ważne przez okres min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt. 2 – przyznaje się 3 punkty;

4. jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest członkiem gru¬py producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia – przyznaje się 3 punkty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodaw¬com, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 2 punkty.

źródło: ARiMR| Opracowane przez Admin |