Wiadomości

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniach od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach wsparcia na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000". Wnioski przyjmowane są w Oddziale Regionalnym ARiMR.

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc może być przyznana na realizację inwestycji, która:

1) przyczyni się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000,

2) nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie jest sprzeczna z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000,  na którym jest położone gospodarstwo,

3) ma na celu rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej w zakresie zwierząt trawożernych, w szczególności przez zwiększenie skali tej produkcji lub poprawę jakości tej produkcji, albo zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych.

4) spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji.


Rozporządzenie do zwierząt trawożernych zalicza: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika (wschodnie), konie, osły, kozy, owce.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do:

1) 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez "młodego rolnika",

2) 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez pozostałych rolników.


Refundacją objęte mogą być koszty:

1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli, wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej, wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,

2) zakupu nowych maszyn lub urządzeń do przygotowywania, składowania lub zadawania pasz, pojenia, pozyskiwania lub przechowywania mleka, przechowywania odchodów zwierzęcych,

3) wyposażenia położonych na obszarze Natura 2000 trwałych użytków zielonych, na których są wypasane zwierzęta, lub wybiegów dla zwierząt,

4) zakupu nowych maszyn lub urządzeń przeznaczonych do utrzymania trwałych użytków zielonych (np. kosiarki, ciągniki, agregaty specjalistyczne, rozrzutniki – pełna lista znajduje się w załączniku do rozporządzenia),

5) budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych,

6) ogólne (np. przygotowywanie dokumentacji technicznej operacji).

Należy pamiętać, że w przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje można ubiegać się o kwotę do 200 tys. zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.| Opracowane przez Admin |