Wiadomości

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) rozpocznie działalność od 1 września br.

 

 

1 września 2017 r. rozpocznie swoją działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który powstał z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, a część zadań realizowanych przez ARR będzie teraz wykonywała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów.
Od 1 września 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozostanie jedyną unijna Agencją Płatniczą w Polsce. Zatem to ARiMR będzie odpowiedzialna za realizację całego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Skupienie zadań płatniczych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która posiada Oddziały Regionalne w każdym województwie, a w powiatach swoje biura, ułatwi rolnikom sięganie po pomoc finansową.
Rolnicy, korzystający z dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, będą od 2018 roku obsługiwani w Biurach Powiatowych ARiMR.

W Oddziałach Regionalnych ARiMR obsługiwane będą następujące instrumenty finansowe:
•    Pakiet Hogana - nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, a także dla rolników z innych sektorów hodowlanych;
•    wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem;
•    tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych.

W Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można również załatwić sprawy związane z uznaniem:
•    grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw;
•    organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka;
•    organizacji producentów w sektorach innych niż owoców i warzyw oraz mleka;
•    grup i producentów rolnych i ich związków.


Oddziały Regionalne ARiMR będą także obsługiwały wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw.
Centrala ARiMR będzie zajmowała się administrowaniem rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał wyodrębnione jednostki organizacyjne: Centralę oraz Oddziały Terenowe w każdym województwie z tym, że w województwie zachodnio-pomorskim będą funkcjonowały dwa Oddziały Terenowe.  
Zadaniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zostaną przeniesione z Agencji Nieruchomości Rolnych, będzie gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowopowstała instytucja będzie gospodarować Zasobem na dotychczasowych zasadach m.in. w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości.
W kompetencji nowopowstałej instytucji będzie wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,  współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.
KOWR będzie również sprawował nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt. Dodatkowo, do zadań nowopowstałej instytucji KOWR należeć będą takie zadania jak: kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa, handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku cukru, Fundusze Promocji, systemy jakości, wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, realizacja programu dla szkół, wsparcie dla pszczelarzy, które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego.

źródło: ARiMR| Opracowane przez Admin |