Menu główne
16 maja 2018

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2018 r. - zgłoszenia do 15.06.2018 r.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu i Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, ogłasza nabór gospodarstw ekologicznych do XI edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2018 r.

Konkurs przeprowadzany jest na terenie wszystkich 16 województw w kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Propagowanie informacji o konkursie na terenie naszego województwa odbywać się będzie za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego MODR w Karniowicach.

Konkurs skierowany jest do gospodarstw ekologicznych, które szerzą, wdrażają oraz upowszechniają dobre praktyki rolnicze w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W konkursie mogą uczestniczyć gospodarstwa ekologiczne, które:

  • posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa,
  • wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,
  • spełniają normy i wymogi wzajemnej zgodności,
  • nie były laureatami I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2016-2017 w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2018 r.

Zgłoszenia gospodarstw do konkursu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1/2018 do regulaminu). Do zgłoszenia dołącza się kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. Karty zgłoszeniowe powinny być podpisane zarówno przez rolnika, jak i osobę, która dokonuje zgłoszenia. Wszystkie gospodarstwa zgłoszone  do konkursu będą podlegały ocenie, jednak w ramach poszczególnych kategorii do dalszego etapu przejdą wyłącznie te, które otrzymają przynajmniej 30 punktów w ocenie według kryteriów określonych jako „pakiet podstawowy”.

Dokumentacje uczestników należy przesłać/przekazać do Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska –adres e-mailowy ekologiaatmodr [dot] pl, za pośrednictwem poczty lub dostarczyć w dniu narady czerwcowej.

KARTY ZGŁOSZEŃ PROSZĘ O DOSTARCZENIE W TERMINIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM 15 CZERWCA 2018 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W załączeniu regulamin XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2018 r. w kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” oraz karty zgłoszeniowe.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

- etap wojewódzki,

- etap ogólnokrajowy.

Rolnik może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.

Etap wojewódzki - odpowiedzialny za jego przeprowadzenie jest MODR z s. w Karniowicach. Dyrektor MODR zarządzeniem powołuje komisję konkursową do wyboru najlepszego gospodarstwa w Małopolsce w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Komisja konkursowa po formalnej  weryfikacji zgłoszeń, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie ustalonym przez CDR w Radomiu, dokona merytorycznej oceny zgłoszonych do konkursu  gospodarstw ekologicznych. W ocenie (zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 3), zawiera się wizytacja gospodarstw. Następnie komisja przyporządkuje miejsca zgodnie z ilością uzyskanych punktów, ustalając od I-III miejsca, jednocześnie ma możliwość przyznania miejsc równorzędnych oraz wyróżnień . Laureaci I miejsc w obu kategoriach kwalifikują się do drugiego etapu (ogólnokrajowego). Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród etapu wojewódzkiego odbędzie się w Nawojowej, w czasie trwania AGRO-PROMOCJI.

Etap ogólnokrajowy - MODR  do dnia 16 lipca 2018 r. dokona zgłoszenia po jednym laureacie wybranym zgodnie z zasadami regulaminu w ramach dwóch kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Zgłoszonych laureatów wojewódzkich ocenia komisja powołana przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Komisja wybiera po trzech laureatów w obu kategoriach przyznając od
I-III miejsca w kategorii „ekologia-środowisko” i kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Wręczenie nagród odbędzie się w sierpniu (prawdopodobnie 12 sierpnia) na Służewcu w Warszawie podczas aukcji koni arabskich i obchodów 100-lecia niepodległości.

Poza nagradzaniem rolników, mają być także nagradzane, m.in. ODR-y, które włożyły największy wkład w organizowane konkursy w latach poprzednich.